Sheikh Rasheed: I am happy my hospital started soon

News by:

Sheikh Rasheed addressed to media and said “I am happy my hospital started soon.”