Sheikh Rasheed: I am happy my hospital started soon | Goonj

Sheikh Rasheed: I am happy my hospital started soon

Sheikh Rasheed addressed to media and said “I am happy my hospital started soon.”