PMLN's Nasir Iqbal Bosal wins NA86 Mandi Bahauddin 2 | Goonj

PMLN’s Nasir Iqbal Bosal wins NA86 Mandi Bahauddin 2

PMLN’s Nasir Iqbal Bosal wins NA86 Mandi Bahauddin 2 in general election 2018.