Punjab police ki Islahat, kya Punjab police ka cultural tabdeel ho ga? | Goonj

Punjab police ki Islahat, kya Punjab police ka cultural tabdeel ho ga?

News by:

Newswise kay aaj kay episode me aaj Punjab police ki Islahat par tabsara hua.

Punjab police ki Islahat, kya Punjab police ka cultural tabdeel ho ga?

tarjuman punjab government Dr Shehbaz Gil ka khena hai khe Punjab police ki ghunda gardi kisi sorat bardast nahi kren ge Wazir-e-Azam ki hidaiat par Punjab police reform laa rahe hain.