Khurshid Shah: Imran Khan did corruption in Elections | Goonj

Khurshid Shah: Imran Khan did corruption in Elections

Khurshid Shah addressed to media and said ” Imran Khan did corruption in Elections 2018.”