KHI: Pakistan Super boxing league launching ceremony | Goonj

KHI: Pakistan Super boxing league launching ceremony

Pakistan Super boxing league launching ceremony in Karachi.