JUI-F ke karkon daryai Sindh ke zarya Punjab dakhil honi ke rehearsal | Goonj

JUI-F ke karkon daryai Sindh ke zarya Punjab dakhil honi ke rehearsal

JUI-F ke karkon ka azadi march ke dooran hakoomat ke taraf se sarak band kiya jana ke sorat me dariya Sindh se khastiyo ke zarya Punjab dakhil hona ke rehearsal jaari.