Abdul Hafeez Shaikh key Karachi kay hawale say media say guftagu | Goonj

Abdul Hafeez Shaikh key Karachi kay hawale say media say guftagu

News by:
Karachi kay liye 95 arab kay 2 projects manzor :Abdul Hafeez Shaikh