New York time square par "Kashmir Azad karo" ka nara lekh dia gia | Goonj

New York time square par “Kashmir Azad karo” ka nara lekh dia gia

New York time square par “Kashmir Azad karo” aur india hakumat ki traf se kashmirion par zulm karne kay khilaf naray lekh dia gae.