Waqia Karbala par “Zara Hat Kay” ka special program | Goonj

Waqia Karbala par “Zara Hat Kay” ka special program

News by:

“Zara Hat Kay” kay nay episode mein aaj waqia karbala ki fazilat aur falsafa aur Hazrat Imam Hussain ki shahadat ke waqia par tubsara hua.