General Zubair Mehmood Hayat meets PM Imran Khan | Goonj

General Zubair Mehmood Hayat meets PM Imran Khan

Chairman Joint Chiefs of Staff Committee (CJCSC) General Zubair Mehmood Hayat meets Prime Minister of Pakistan Imran Khan.