Shelter homes tayar, lakin log kahan? | Goonj

Shelter homes tayar, lakin log kahan?

Shelter homes tayar, lakin log kahan?