Pakistan cricket ki afsosnak karkardagi, wojohat kya? | Goonj

Pakistan cricket ki afsosnak karkardagi, wojohat kya?

News by:
Awaz kay naye apisode mein aaj Pakistan cricket T20i mein afsosnak karkardagi par tabsara kia aur Pakistani siasi soratehal aur Mulana ka Azadi March par bhi tabsara hua.