Masla Kashmir par puri qaum mutahid hai: SMQ | Goonj

Masla Kashmir par puri qaum mutahid hai: SMQ

News by:
Shah mehmood Qureshi ka media se bat karte hue khena hai khe Masla Kashmir par puri qaum mutahid hai.